Hidrojeoloji Hizmetleri

Çevre; bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur. Ekosistem olarak da tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir.

Hidrojeolojik araştırma, araştırma yapılacak saha ile ilgili gerekli donelerin (sıcaklık, buharlaşma, yağış, jeoloji, yüzey akış, akifer parametreleri, yeraltısuyu, vb.) toplanması ile başlar. Daha önce yapılmış olan çalışmalar (literatür, hidrojeolojik etüd raporu) incelenerek ön bilgi sağlanır. Edinilen bilgiler aracılığıyla kavramsal modelin oluşturulması ve sayısal modele aktarılması ile farklı senaryolarda hidrojeolojik modelin çalıştırılması sağlanır.

Ofis Uygulamaları

 • Araştırma yapılacak bölge ve civarının daha önceki çalışmaları incelenir.
 • Edinilen donelerin analiz aşamasına aktarılması ve işlenmesi
 • Kavramsal modelin oluşturulması
 • Modelin gerçek sistemle kalibrasyonu için de kullanılacak olan gözlem noktalarının belirlenmesi
 • Optimizasyon ve parametre kestirimi yöntemleri ile gerçek sisteme en yakın sayısal model yaklaşımı

Saha Uygulamaları

 • Hidrojeolojik sondajların kontrolü
 • Akifer testlerinin gerçekleştirilmesi veya kontrolü
 • Meteorolojik ve yüzeysuyu gözlem istasyonlarının kurulumunda koordinasyonu

Akifer Testleri
Akifer testleri, sistemin hem kavramsal hem de sayısal model kurulum için gerekli olan akifer özelliklerinin belirlenmesi için önemlidir.

Test Uygulamaları
Hidrojeolojik gözlem kuyusu açılması sırasında veya tamamlanmasını takiben aşağıda belirtilen test hizmetlerimizden bir veya birkaçını uygulayabiliriz;

Packer test: Packer test ile akifere basınçlı su verilerek akifer hidrolik parametreleri belirlenir.Tekli veya çiftli packer ile kuyu açılırken veya tamamlandıktan sonra uygulanabilir.
Pompa testi: Kademeli ve sabit debili pompaj aşamalarından oluşan pompa testi ile kuyu verimi, akifer hidrolik parametreler ve akifer sınır koşulları tayin edilir.
Airlift test: Kuyuya basınçlı hava vererek su deşarjı sağlanmasıyla gerçekleştirilir.Kuyu açılırken veya açıldıktan sonra uygulanabilir.
Slug test: Genellikle yanal iletimliğin çok düşük olduğu hidrojeolojik birimlerde açılan verimsiz kuyularda hidrolik parametre kestirimi için uygulanır.

Test Analizleri: Tamamlanan saha testlerinin ardından test türüne göre aşağıdaki analiz yapılabilir;

 • Kuyu verimi: Açılan su kuyusunun sürdürülebilir, emniyetli çekim değerleri belirlenir.
 • Hidrolik parametreler: Hidrojeolojik birimin akifer iletkenlik, depolama katsayısı kestirimi.
 • Sınır Koşulları: Pompa testi verilerine derivative analizi uygulanarak test sırasında gerçekleşen fiziksel süreçler hakkında yorum yapılarak, akiferin akım koşullarını etkileyen sınır koşulları belirlenir.

Ekonorm Mühendislik Hidrojeoloji Hizmetleri
Su Temin Çalışmaları

Su temin çalışmaları, sahanın hidrojeolojik ve jeofiziksel verilerinin değerlendirilmesi, arama sondajları yapılması ve bunların ışığında üretim sondajları yapılması aşamalarından oluşmaktadır.

Ofis Uygulamaları
 • Sahada elde edilen verilerin sayısallaştırılması,
 • Jeolojik modellerin oluşturulması,
 • Hidrojeolojik kavramsal model ile uygunluğunun sorgulanması,
 • Arama kuyusu lokasyonlarının belirlenmesi,
 • Gerekli akifer testlerinin yapılması ve yorumlanması hizmetlerini kapsamaktadır.
Saha Uygulamaları
 • Jeoloji ve hidrojeoloji haritalarının oluşturulması,
 • Yapısal elemanların detaylandırılması,
 • Jeofizik çalışmalarının yapılması,
 • Arama ve ardından üretim kuyularının açılması olarak sıralanabilir.

Susuzlaştırma Çalışmaları: Susuzlaştırma çalışmaları, her tür faaliyette, çalışma alanında bulunan ve çalışmaya engel teşkil eden yeraltısuyunun çalışma bölgesinden uzaklaştırılması için yapılan çalışmalardan oluşmaktadır.

Mevcut Durum & Planlama Çalışmaları
 • Hidrojeolojik kavramsallaştırma
 • Akifer testlerinin gerçekleştirilmesi
 • Akifer özelliklerinin tespiti
 • İhtiyaç ve planlama doğrultusunda sayısal modelleme çalışmaları
Sürekli İzleme Çalışmaları
 • İşletme süresince çalışma sahasında sürekli olarak;
 • Yeraltısuyu seviyelerinin gözlemlenmesi,
 • Yeraltısuyu varolan durumunun aylık olarak raporlanması çalışmaları yapılır.
Üste git
 
© 2013 Ekonorm. Her hakkı saklıdır.
Ekonorm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Hiz. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.