ÇED / PTD / ÇED İzleme Kontrol


ÇED ( Çevresel Etki Değerlendirmesi ) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); Kalkınma projelerinin çevresel etkilerini tanımlamak için yürütülen bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci olmayıp karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir.

1969 yılında ABD’de yürürlüğe giren Ulusal Çevre Politikası Kanunu (National Environmental Policy Act) kapsamında dünya ile tanışan ve gerek ABD, gerek AB ülkeleri, gerekse diğer dünya ülkelerinde hala en etkin çevre yönetim aracı olarak yerini alan ve gün geçtikçe de bu yeri sağlamlaştıran ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme), Ülkemizde 7 Şubat 1993 tarihinden bu yana uygulanmakta olup, kamu ve özel sektör projelerinin çevresel etkilerini değerlendirmek üzere uygulanacak kanuni bir uygulama haline gelmiştir.

Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir. Bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır.

ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça projelere ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Ekonorm Çevre, 17.07.2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin, 18 ve 26 ıncı Maddesi ve 18.12.2009 tarihi ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yeterlik Belgesi Tebliği uyarınca 30.12.2011 tarihinde 212 nolu ile belge almış ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili kılınmıştır.

Büyük halini görmek için lütfen tıklayın
Ekonorm Mühendislik ÇED Yeterlik Belgesi
Belgelerimizin tamamını görüntülemek için tıklayın.

Bünyemizde uzman ve deneyimli çevre, maden, jeoloji, hidrojeoloji, makine, orman mühendisleri ile biyologlar bulunmakta olup çok çeşitli sektörlere ait raporlar hazırlanmış ve belgeleri alınmıştır.

Maden ocakları, regülatör ve hidro elektrik santraller (HES), İçme suyu / sulama barajları, göletleri ve doğal yapı gereçleri ocakları, atık barajları, altın üretim tesis ÇED’leri, piroliz tesisleri, balık üretme çiftlikleri, besicilik tesisleri, doğalgaz çevrim santralleri, taş ocakları ve kırma eleme tesisleri, geri kazanım tesisleri bugüne kadar yaptığımız ve halen devam eden projelere ait başlıklardan bazılarıdır.

İlgili Bağlantılar:
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü / ÇED Kararları
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı


PTD ( Proje Tanıtım Dosyası ) Nedir?

Proje Tanıtım Dosyası Neleri İçerir?

Seçme, Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi

Yönetmeliğin;

a) EK-II listesinde yer alan projeler,

b)Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artış toplamı yönetmeliğin EK-II’sindeki eşik değer veya üzerindeki projeler, seçme eleme kriterlerine tabidir.

Başvuru ve inceleme

Proje sahibi, projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasının gerekli olup olmadığının incelenmesi için bir dilekçe ekinde yönetmeliğin Ek-IV’üne göre hazırlayacağı üç adet Proje tanıtım dosyası ile hazırladığı proje tanıtım dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısını ve imza sirkülerini Bakanlığa sunar.

Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını bu Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan kriterler çerçevesinde beş işgünü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden ister.

Eksiklikleri altı ay içerisinde Bakanlığa sunulmayan proje tanıtım dosyaları iade edilir, başvuru geçersiz sayılır.

Bakanlık gerekli gördüğü hallerde proje alanını yerinde inceleyebilir veya inceletebilir.

ÇED gereklidir veya ÇED gerekli değildir kararı

Bakanlık 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan projeleri, bu Yönetmeliğin EK-IV’ündeki kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.

Bakanlık on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir. Valilik bu kararı halka duyurur.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen proje için beş yıl içinde yatırıma başlanmaması durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı geçersiz sayılır.

"Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler için gerekçeli karar Bakanlığa bildirilir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler, Çevresel Etki Değerlendirmesine tabidir. Bir yıl içinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin başlatılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılır.ÇED ( Çevresel Etki Değerlendirmesi ) İzleme - Kontrol

"Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra, projenin inşaat, işletme ve işletme sonrası aşamalarında, kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda ve çevre değerlerini olumsuz etkilemeyecek biçimde yürütülmesinin sağlanması için yapılan çalışmalar olarak tanımlanır.

ÇED’ini aldığımız veya ÇED’i alınmış projelerin izleme ve kontrolü için oluşturulan kadromuz tarafından, nihai karar tutanağında belirlenen periyodik dönemlerde izlemeler yapılıp, raporlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmaktadır.

Ekonorm Mühendislik


Madencilik için İzleme - Kontrol Formatı
Proje Adı:
Proje Adresi:
Proje Sahibi:
Tel/Faks:
İR:
Raporu Hazırlayan Kuruluş:
Mevcut Durum:
Karar Tarihi:
Denetleme Tarihleri:
Proje değişikliği veya kapasite artışı yapılmış mı?
Projeye idari yaptırım uygulanmış mı?


KOORDİNAT TAAHHÜT EDİLEN MEVCUT DURUM
Tesis Koordinatları
(saat yönünde ve sıralı)
Ruhsat Koordinatları
(saat yönünde ve sıralı)
Pasa Alanı Koordinatları
(saat yönünde ve sıralı)
Depo Alanı Koordinatları
(saat yönünde ve sıralı)
Bitkisel Toprak Depolama Alanı Koordinatları
(saat yönünde ve sıralı)


GENEL TAAHHÜT EDİLEN MEVCUT DURUM
Teknoloji İşletme Yöntemi
Tesisin Kapasitesi (Kapasite Raporu veya Maden İşleri İşletme Bilgi Formu)
Çalışma Süreleri/Saatleri (Vardiya vb.)
Çalışan Personel Sayısı
Basamak Yüksekliği
Basamak Genişliği
Patlatma Yapılan Delik sayısı
Patlatma Periyodu
1 Patlatma Başına Kullanılacak Patlayıcı Miktarı
Faaliyet Alanı Poligon Taşları vb. ile Belirlenmiş Mi?
İş Makinaları ve tesiste kullanılan yakıt türü ve miktarı (ton/yıl)
İnşaat/İşletme Aşamasında Toz Önleyici Önlemler (Kırma-Eleme Toz İndigrgeme Sistemi, Depo Alanlarında, Yollarda ve Pasa Alanlarında Tozumayı Engelleyici Önlemler)
Emisyon İzin Belgesi Var Mı?
Kullanılacak Su Miktarı (m3\gün), nereden temin edildiği
Çökeltme Havuzu Boyutları
Atık Su Bertaraf Yöntemi
Deşarj İzin Belgesi Var Mı?
Pasa Miktarı ve Depolama Yöntemi
Bitkisel Toprak Miktarı ve Depolama Yöntemi
Atık Yağlar, Yağ Kapları, Üstübüler ve Diğer Tehlikeli Atıkların Geçici Depolanması ve Bertaraf Yöntemi
Tesis Etrafı Çit ile Çevrilmiş mi? Uyarı Levhaları Var Mı?
SONUÇ VE ÖNERİLER:
İzleme Yapan Personelin
Adı Soyadı / İmzası
İzleme Yapan Personelin
Adı Soyadı / İmzası
Üste git
 
© 2013 Ekonorm. Her hakkı saklıdır.
Ekonorm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Hiz. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.