Arama Faaliyetleri

Eleme - Kontrol Formu

Madencilikte yapılan arama (sondaj, yarma, jeofizik, numune alma) faaliyetleri ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği’nin (ek: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./8. md.) gereğince EK-VI- Arama Faaliyetleri Eleme Kontrol Formları doldurulmakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay alınmaktadır.

Ekonorm Mühendislik Arama Faaliyetleri - Eleme Kontrol Formu
ARAMA FAALİYETİ ELEME-KONTROL FORMU
Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numarası:
Projenin adı:
Proje için seçilen yerin adı, mevkii:
Ruhsat numarası:
Formu hazırlayan çalışma grubunun adı, adresi, telefon ve faks numaraları:

Dikkate Alınacak Sorular
Proje ve yakın çevresinde EK V Listesinde belirtilen Yörelere ilişkin bilgi
Arama yapılacak alanın koordinatları
Yapılacak arama faaliyetinin türü(yarma, sondaj, Jeofizik vb)
Proje sahasına en yakın yerleşim yeri ve projenin yapıldığı mevcut arazi kullanım durumu
Çalışan personel sayısıve ekipman
Yapılan faaliyetten kaynaklanan etkiler ve alınacak önlemler
Projede kullanılacak maddeler ve miktarları
Atık üretimi ve bertaraf yöntemi
Doğa geri kazanım/rehabiltasyon planı

Dilekçe ekinde (1/25000 ölçekli topografik harita) taahhütname ve imza sirküleri yer alacaktır.
Not: Bu form (Çevre Mühendisi ve Yerbilimci (Maden, Jeoloji, Jeofizik Mühendisi) tarafından hazırlanır.

 
© 2013 Ekonorm. Her hakkı saklıdır.
Ekonorm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Hiz. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.